پایان نامه بررسی عدالت و اعتماد سازمانی بر عملکرد کارکنان بیمارستان

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان نظام مافی
این پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

توضیحات:

مقدمه
تعالی سازمانی و سرآمدی سازمانی مسئله­ای است که در ارتقای کیفیت  کسب مزیت رقابت­پذیری سازمان­ها نقش مهمی را ایفا می­کند، سازمان­های متعالی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی ادراه کرده توسعه بخشیده و از آن بهره می­گیرند، آنها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت می­دهند، این سازمان­ها به گونه­ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار می­دهند که در آنها انگیزه و تعهد ایجاد شود. ترویج و اطمینان از وجود عدالت در تمامی شرایط استخدام شامل خط مشی­ها، استراتژی­ها و برنامه­ها، عاملی است که موجب خود ارزیایی مثبتی از تعالی سازمانی می­شود (سرافزاده، 2009). پژوهش­های انجام گرفته نشان می­دهد که عدالت سازمانی به گونه منفی بر تمایل به ترک شغل اثر می­گذارد؛ و هرچه عدالت سازمانی ادراک شده نزد کارکنان، افزایش یابد، تمایل به ترک شغل کاهش می­یابد (کیرک و دیلی، 2006). این امر در نتیجه خود ارزیابی مثبت کارکنان از سازمان بوجود می­آید، پژوهش­ها نشان می­دهند، تعالی سازمانی متأثر از عواملی چون کارکنان، مشتریان، و به گونه کلی ذینفعان هستند که به نحوی از خدمات سازمان بهره­مند می­شوند (نادری، 2010). مادامی این عده ارزیابی مثبتی از سازمان خویش دارند که عدالت سازمانی ادراک شده ....

بیان مسأله
سازمان سيستمي اجتماعي است که حيات و پايداري آن به وجود پيوندي قوي بين اجزا و عناصر تشکيل دهندة آن وابسته است. ادراک بي عدالتي اثرات مخربي بر روحية کار جمعي دارد، زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می¬دهد .بي عدالتي و توزيع غير منصفانة دستاوردها و ستاده هاي سازمان، روحیه کارکنان را تضعيف مي كند و روحية تلاش و فعاليت آنها را تنزل مي دهد. بنابراين، رعایت عدالت رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان آن است (سید جوادین و همکاران، 1387). عدالت سازمانی به ادراك كاركنان از انصاف و رفتارهاي عادلانة شغلي اشاره می کند (فاکس و همکاران ، 2001 ). پس از سال1990 فصل جديدي از مطالعات تجربي پيرامون عدالت سازماني آغاز می شود كه ماحصل آن شناخت سه نوع عدالت يعني عدالت توزيعي، عدالت رويه اي و عدالت تعاملي در سازمان¬هاست.

اهمیت و ضرورت پژهش
عملکرد به عنوان ارزش های کلی مورد انتظار سازمان، از تکه های مجزای رفتاری تعریف شده است که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان انجام می¬دهد. عملکرد شغلی به معنای درجه¬ای است که کارکنان مشاغلی را یک شرایط کاری معین به آنان واگذار شده است؛ انجام می دهند (ماتاویدوا، 2003، به نقل از براتی، عریضی و نوری، 1388). بنا بر چنین تعریفی می توان چنین گفت که کارکنان به عنوان نیروهای انسانی که مهم ترین سرمایه های هر سازمانی محسوب می شوند، اگر در محیط کار خود، عدالت سازمانی را با قوت بیشتری احساس کنند، تعهد و علاقه¬مندی و در نتیجه رضایت شغلی آنان افزایش می یابد و این رضایتمندی بر میزان اعتماد آنان بر سازمان تأثیر گذاشته و نهایتاٌ موجب بهبود عملکرد شغلی آنان خواهد شد. به بیان دیگر، ارزیابی مثبت از سازمان موجب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می شود.

اهداف تحقیق
هدف کلی :
بررسی تأثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال
اهداف  جزئی
1- تعیین میزان ارتباط عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال
2- تعیین میزان ارتباط اعتماد سازمانی با عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال
3- تعیین میزان تفاوت ادراک عدالت سازمانی بین بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال
4- تعیین میزان تفاوت ادراک اعتماد سازمانی بین کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال

فرضیه های پژوهش
1- بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال
ارتباط وجود دارد.
1-1: بین عدالت توزیعی و عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال  ارتباط وجود دارد.
2-1: بین عدالت رویه ای و عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال ارتباط وجود دارد.
3-1: بین عدالت تعاملی و عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال ارتباط وجود دارد.
2- بین اعتماد سازمانی و عملکرد بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال وجود دارد.
1-2: بین اعتماد به همکاران و عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیالارتباط وجود دارد.
2-2: بین اعتماد به مدیران و عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال ارتباط وجود دارد.
3-2: بین اعتماد به سازمان و عملکرد کارکنان بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال ارتباط وجود دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف مفهومی اعتماد سازمانی: اعتماد به معنی اعتقاداتی است که افراد در مورد رفتار آینده گروه مقابل دارد. هرچه گروه الف، اعتقاد بیشتری داشته باشد که گروه ب در روابط به تعهداتش عمل می کند (که این امر منجر به بروز نیت خوب و صلاحیت گروه ب می شود)، گروه الف به گروه ب اعتماد بیشتری خواهد کرد (لی، 2004 :625).
تعریف مفهومی عدالت سازمانی: عدالت سازمانی، درجه ای است که کارکنان احساس می کنند قوانین، رویه ها و سیاست های سازمانی مربوط به کار آن ها، منصفانه است (بیز، 2001، به نقل از براتی، عریضی و نوری، 1388).
تعریف عملیاتی عدالت سازمانی: نمره ای است که فرد از پاسخ به پرسشنامه 20 سؤالی اعتماد سازمانی نیهوف و مورمن  (1993) بدست می آورد. این پرسشنامه سه مؤلفه شامل؛ عدالت رویه ای، عدالت تعاملی و عدالت توزیعی را می سنجد. سؤالات 1 تا 5 مربوط مقیاس فرعی عدالت توزیعی می باشد. سؤالات 5 تا 11 مربوط به مقیاس فرعی عدالت رویه ای و سؤالات 12 تا تا 20 مربوط به مقیاس فرعی عدالت تعاملی است.
تعریف مفهومی عملکرد شغلی: عملکرد شغلی به معنای درجه ای است که کارکنان مشاغلی را که در یک شرایط کاری معین به آنان واگذار شده است، انجام می دهند (مهیلیدن و سولیمن، 2007، به نقل از براتی و همکاران، 1388).
تعریف عملیاتی عملکرد شغلی: نمره ای است که فرد از پرسشنامه 15 سؤالی عملکرد شغلی پاترسون  بدست می آورد.

فهرست مطالب
فصل اول: موضوع پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژهش
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
اهداف کاربردی
فرضیه های پژوهش   
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق   
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
اصل انصاف
اصل مساوات
اصل نیاز
عدالت رویه ای
نتایج عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
بي عدالتي در مراوده
انواع ناسزاها
قضاوت هاي ناروا
فريب
دستاندازي به خلوت ديگران
بي حرمتي
بيپروايي و رفتار توهين آميز
اجبار
دیدگاه های مربوط به عدالت سازمانی
عوامل مؤثر بر حساسیت افراد به رعایت عدالت در سازمان
آثار و پیامدهای رعایت عدالت در سازمان ها
کانون های عدالت سازمانی
تعریف اعتماد
مفهوم اعتماد در ادبیات سازمانی
ابعاد اعتماد
عناصر تشکیل دهنده اعتماد
1.  خیراندیشی   
2. صلاحیت
3. صداقت
4. قابلیت پیش بینی
اعتماد در سازمان¬ها
* اعتماد و سرمایه اجتماعی
* اعتماد و عملکرد
* اعتماد و تغییر سازمانی
سطوح اعتماد
رویکردی فرایندی به توسعه اعتماد
مفهوم عملکرد شغلی   
نظریه تکامل یافته پورتر و لاولر
نظریه انتظار- ارزش
نظریه اندیشه های نو
نظریه هدف گذاری
عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی
اهداف ارزیابی عملکرد شغلی
کاربردهای ارزیابی عملکرد شغلی
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی
مطالعات خارجی
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
جامعه و روش نمونه‌گیری
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
پایایی و روایی پرسشنامه عملکرد شغلی
پرسشنامه عدالت سازمانی
پرسشنامه اعتماد سازمانی
روش اجرا
روش تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های پژوهش
مقدمه
الف: توصیف یافته های تحقیق
توصیف مشخصات فردی
* جنسیت  آزمودنی¬ها
* سن آزمودنی ها
* وضعیت تاهل
ب) آزمون فرضيه‌هاي تحقيق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
یافته های تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات کاربردی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 6929 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:1,010 کیلوبایت

 قیمت: 90,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل