فایل های دسته بندی رشته علوم اجتماعی - صفحه 1

دانلود پایان نامه بررسی بیکاری در جامعه ایران

دانلود پایان نامه بررسی بیکاری در جامعه ایران - کی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر

حقوق شهروندي آميخته اي است از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يكديگر ، شهر ودولت يا قواي حاكم مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفه ي تامين آن حقوق برعهده ي مديران شهري ، دولت يا بطور كلي قواي حاكم مي باشد . پايان نامه ي حاضر به حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه ( قرآن ، احاديث و روايات ) و...

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل