فایل های دسته بندی علوم تربیتی - صفحه 1

گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی در مدرسه ابتدایی

دانلود گزارش کارورزی در مدرسه ابتدایی رشته تربیت بدنی - حضور تدریجی تربیت بدنی در برنامه های درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و نیزغیر رسمی اجتماعی گویای این واقیعت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و به عنوان یک فعالیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل