فایل های دسته بندی رشته بهداشت - صفحه 1

بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای شهر بهبهان در سال 1395

مقدمه و هدف: شنا به عنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می شود. توجه به مسائل بهداشتی استخرهای شنا برای تامین سلامت افراد بسیار مهم است. بنابراین آب مصرفی در استخرها باید دارای ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی مناسب باشد. شرایط غیر بهداشتی و آلودگی های احتمالی می

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل